چهاردهمین مجمع عمومی سالانه نظام مهندسی معدن استان مرکزی