سخنرانی آقای مهندس علی جودکی، رئیس سازمان صمت در مجمع سالانه 1401/06/23