سخنرانی آقای مهندس علی احمدوند، رئیس سازمان در مجمع سالانه 1401/06/23