سخنرانی آقای مهندس شریف ملک یاری،نایب رئیس سازمان در مجمع سالانه 1401/06/23