دوره آموزشی ضوابط و مقررات منابع طبیعی و زیست محیطی معادن