برگزاری کلاس رعایت الزامات ایمنی در معادن، محیط زیست و بهداشت در نمایشگاه بین الممللی سنگ محلات1400/07/20