بازدید نمایندگان نظام مهندسی معدن استانهای اصفهان، ایلام، قم، آذربایجان غربی، اردبیل از نمایشگاه سنگ محلات