بازدید آقای دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی و آقای مهندس جودکی رئیس سازمان صمت از غرفه نظام مهندسی معدن