برگزاری دوره آموزشی نقشه برداری معدن

دوره آموزشی نقشه برداری معدنی برای کارآموزان رسته استخراج و زمینه نقشه برداری در اسفندماه 1402 برگزار گردید.