بازدید از نمایشگاه کتاب تهران

بازدید از سی و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران با حضور جمعی از اعضا در روز پنجشنبه مورخ 1403/02/27 انجام شد.