بازدید از معدن طلای اخترجی

با عنایت به نظرسنجی از اعضا در خصوص بازدید از معادن آهن شمس آباد، مس محمدآباد دلیجان و طلای اخترچی و تمایل اکثریت اعضا جهت بازدید از معدن طلای اخترجی، ثبت نام از اعضا انجام شد و 30 نفر ابتدایی لیست ثبت نام کنندگان روز پنجشنبه مورخ 1401/08/24 از معدن مذکور بازدید نمودند.
معدن طلای اخترچی از معادن تیپ شبه کارلین واقع در استان مرکزی و شهرستان خمین می باشد.