جلسه اعضای هیات مدیره دوره ششم و هفتم 1400/02/22

نشست اعضای هیات مدیره دوره ششم و هفتم سازمان با جناب آقای دکتر نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و جناب آقای مهندس فروتن معاون محترم معدنی سازمان صمت در خصوص بررسی مشکلات و رائه راهکارها و اهداف آتی سازمان صورت پذیرفت