افتتاحیه ساختمان نظام مهندسی 1400/02/22

برگزاری مراسم افتتاحیه ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکری در روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22با حضور جناب آقای دکتر نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و جناب آقای دکتر فرخی معاون محترم استاندار و اعضای محترم هیات مدیره دوره ششم و هفتم و دیگر اساتید و بزرگواران برگزار گردید.